Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2012

chujowa

November 19 2012

chujowa
Kiedyś jakiś starszy pan arystokratycznego pochodzenia podszedł do stolika i zapytał Gałczyńskiego: "A jaka dziś, szanowny panie, zupka?". Gałczyński odpowiedział: "Chujowa".
— Wisława Szymborska o kamienicy przy ulicy Krupniczej
Reposted fromkropki kropki viagruby gruby

November 04 2012

chujowa
chujowy pies jest chujowy.@chujowa
Reposted fromdanio danio

September 25 2012

chujowa
1290 ebc4 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viakjuik kjuik

August 12 2012

chujowa
8676 4016 420
chujowa
volvo 245 :)

June 19 2012

chujowa
Reposted fromSilentPit SilentPit viagregreg gregreg

February 25 2012

chujowa
Reposted fromkanusia kanusia viaurbanart urbanart

February 04 2012

chujowa
chujowa
9892 b6f1 420
Reposted frompanna-bez-glowy panna-bez-glowy viagruby gruby

January 30 2012

chujowa
CHUJOWY WYWIAD
Reposted fromlans lans viagruby gruby

January 23 2012

chujowa
0002 41a2 420
Reposted frompaproshek paproshek
chujowa

January 14 2012

chujowa
9142 c09f 420
Reposted fromnostalgia nostalgia

January 12 2012

chujowa
Reposted fromroyse royse viapulczynski pulczynski
chujowa
9826 f1c0 420
Reposted fromvscd vscd viapulczynski pulczynski

January 06 2012

chujowa
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapulczynski pulczynski

January 05 2012

chujowa
8919 37ce
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viagruby gruby

January 04 2012

chujowa
6681 4980 420
A jak ludzie...

January 03 2012

chujowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl